Ldi umuɣ agejdan
Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 1ru wamber d ass wis305 n useggas (wis306 deg iseggasen bisekstil). Llan 60 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

31 tuber - 1ru wamber - 2 wamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental