Ldi umuɣ agejdan
Yennayer
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 22 yennayer d ass wis 22 n useggas. Llan 343 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 344 deg iseggasen bisekstil.

21 yennayer - 22 yennayer - 23 yennayer

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :