Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 26 wamber d ass wis 330 n useggas (wis 331 deg iseggasen bisekstil). Llan 35 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

25 wamber - 26 wamber - 27 wamber

Imagraden iqqenen Ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :