Ldi umuɣ agejdan
Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 7 wamber d ass wis311 n useggas (wis312 deg iseggasen bisekstil). Llan 54 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

6 wamber - 7 wamber - 8 wamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental