Ɛbdennur At-Qasi n Taddart n Tegnitt (Tagnitt) At-Yeḥya.