Yunyu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 23 yunyu d ass wis 174 n useggas (wis 175 deg iseggasen bisekstil). Llan 191 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

Inelfuyen (Ayen yeḍran) Ẓreg

Wid ilulen Ẓreg

Wid immuten Ẓreg

Leɛwacer Ẓreg