Abellim d tunt tameẓyant yakk deg uferdis akruran dgi yettwazmer ad yiweṭ ar ɣures, Yettarey (iḥerrez) iylan ikruraren i wferdis nni,

Tiẓri tabelkimtẒreg

Isegran n ubelkimẒreg