Adrim d tigget n usmeskel (ambadal) amsenzi, yemgarad seg tmurt ɣer tayeṭ. Dɣa adrim d yiwet n talɣa yessifriren (yessishilen) asmeskel amsenzi s wassaɣ ɣer uɣanib asmesklan amzikan yeggunin ɣef usmeskel srid s yilzazen.

Izamulen n yidrimen yettwasexdamen deg umaḍal s unect n tmura.

Asenmel/AbaduẒreg

Amezruy n yidrimenẒreg

Tiwura n yidrimenẒreg

Tiwtilin n wedrimẒreg

Azal n yidrimen deg yinagrawen idamsanenẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg