Anagraw anesur d anagraw anamaẓ yakk deg tgelda n uɣersiw, Yella yakk deg imuddiren seg tmenza ar timesiffatin, Yettili d tagrawt n tmezziyin tifrarin n teskikin deg tmenza skud nettali deg yisili n temhazt trennu tseddart n tkerrust-is aladɣa deg ufgan

Tawuri n unagraw anesurẒreg

Imuren n teskiktẒreg

Ismilen n unagraw anesurẒreg

Anagraw anesur deg iɣersiwenẒreg