Aseffud d tafekka yellan deg usud anafuk yettuska neɣ yemmug s tṛesyaf d yedɣaɣen yezmer ad yili annect n teznin (teḥebbuyin) n yejdi neɣ annect n tṛesyaf meqqren

Aseffud

Iseffuden n wusud anafukẒreg

Imezziyen n iseffudenẒreg

Tazrart n iseffudenẒreg