Asizdeg n tuzzya d amsektay n kra n tfekka tagnnawt ɣef ma yella d amtiweg deg usud anafuk, Aya yella d yiwen gar 3 n imsektayen ɣefi tegguni teddukla tasnallunt tagreɣlant deg useggas n 2006 i weglam n umtiweg