Avideprojector[1] d tamacint ara ad ibeggnen tugnawin neƔ isaruyen yellan deg u flash-disk Ɣef yiwen n lḥiḍ.

Vidéoprojecteur DLP InFocus IN34.

Liens externesẒreg

  1. https://play-tech.fr/videoprojecteur/comment-fonctionne-un-videoprojecteur/