Aynazɣer (s Teglizit: monophyletic) d ayen id yusan seg yimeru amezday neɣ seg tebniqt tangyirt tamyiwent (Tagrawt ilan imeru d tarwa-s)