Iɛezzuzen d yiwet taddart d-yezgan di tmurt n Leqbayel di tɣiwant n Larbɛa n At Yiraten. Abban Remḍan yiwen seg warraw-is.

Iɛezzuzen


Ansa
Carte
 36°36′N 4°12′E / 36.6°N 4.2°E / 36.6; 4.2Coordinates: 36°36′N 4°12′E / 36.6°N 4.2°E / 36.6; 4.2
Awanek anayanLezzayer
TawilaytTawilayt n Tizi Wezzu
TadayraTadayra n Larebɛa Nat Yiraten
TaɣiwantLarebɛa Nat Yiraten