Ldi umuɣ agejdan

Musa (s tɛebrit: מֹשֶׁה Moce Mošé, s teɛrabt: موسى, Mūsā), d mmis n Ɛamran akw d Yukibed. D ameskar, d amdan amenzawi deg idles n laɛqed aqbur. S uwehi n Yakuc, d netta i yuran ayen umi qqaren s tefranṣiṣt Pentateuque. D 5 n yedlisen imezwura n laɛqed aqbur (Genèse, Exode, Lévitique, livre des Nombres, Deutéronome), anda id iḥka tudert-is, amezruy n lejdud-is, d win n At israil.

Musa
Rembrandt - Moses with the Ten Commandments - Google Art Project.jpg
Musa d 10 iludan sɣur Yakuc
ruler Suqel


lqaḍi

Tameddurt
Talalit Land of Goshen Suqel, 1393 BC
Tagrawn n uzdar udayen
Timekkest Mount Nebo Suqel, 1273 BC
Tawacult
Baba-s Amram
Yemma-s Jochebed
Tissulya akked Zipporah Suqel
Tharbis Suqel
Arraw-is
Atmaten-is d yissetma-s
Inelmaden
Amahil
Amahil military leader Suqel akked prophet Suqel
Taflest
Asɣan Mosaism Suqel
Yahwism Suqel
IMDb ch0006190
Musa akken i t-isumen unaẓur n taklut Michelangelo

Asmi id ilul, yemma-s tuga-d agellid Ferɛun ad a ttineɣ akken i yurga ilaq ad ineɣ yal lufan aɛibrani id ilulen imiren asmi id ilul Musa. Tuɣal d tegrit ar waman n Nil, s wanda i t-idekkes yelli-s n ugellid-a. Dɣa tenna-k, "MSYTHW" neɣ Mecitihu, anamek ines Kkes-aɣ-t id seg waman. Syen id yekka yisem "MSH", neɣ Musa.

Daɣen llan wid i qqaren belli, isem n Musa, yekka-d si tutlayt i hedren imiren imaṣriyen, seg awal MS, anamek-is "Ikka-d", neɣ "ifrurx-ed". Llan daɣen wid iqqaren, awal-a ikka-d si tmaziɣt Mmis, imi neẓra Tamazɣa ur tebɛid ara af tmurt n Maṣer.

Musa d 10 iludan sɣur Yakuc

Musa yuɣal ittureba-d seg teɣremt n ugellid Ferɛun. Asmi yuɣal meqq°er, iwala amek nezfen, uḍenen, qṛeḥen wid yellan d atmaten-is deg idammen, war ma yeẓra. Wid yellan di ɛibraniyen, d iqeddacen n ugellid Ferɛun. Dɣa yiwen n wass iwala yiwen umaṣri la yekkat yiwen wergaz aɛibrani, yenɣa-t u yenṭel-it. Asmi yelḥa wawal af wannecta, dɣa yerwel si tmurt n Maṣer ar tmurt n Medyen. Yewweḍ ar yiwen wanu iḥud kra n tameksiwin n Medyen mgal kra n yergazen imeksawen. Dɣa tiḥdayin-a ar tenṭ s axxam n babat-nsent, i yellan meqq°er di Medyen. Isem-is nettaf-it ihi di Madyan Jethro (יתרו) neɣ Réuel (רעואל). Ilmend n wayen yexdem, yefka-yas yelli-s Séphora (צפורה) ad yezweǧ yid-s.

S uwehi n Yakuc, iseggasen mbaɛd, yuɣal-ed ar tmurt n Maṣer i wakken ad yefk tilelli i wegdud Aɛibrani, i yellan s ddaw uzaglu n ugellid Ferɛun. I wakken a ten-isuffeɣ seg Maṣer ar tmurt n Kanɛan. Yuzen-as-d Yakuc mraw (10) iludan, ak° d tagruma n ilugan ak° d iṣuḍaf n wejjed, timetti, d wučči. Annecta yak° illa-d deg wayen umi isemm-a Tura (Torah).