MUWO4193.JPG

Tagant neɣ Tiẓgi d tajumma n idemkalen yemgaraden seg idrar d izaɣaren dgi llan-t temdikin d isekla d tuga d waṭas n telmas n iɣersiwen

Tilmas n taganinẒreg