iselsa (Asuf: Aselsu) neɣ iceṭṭiṭen (asuf: Aceṭṭiṭ) d ayen yettmelsen af tfekka i wakken ad irr fell-as asemmiṭ d wezɣal.

Iselsa n tɣermiwin n Maṣer, Igriken, Irumaniyen

Ẓeṛ daɣen

ẓreg