Tasnitit deg tfelsaft d yiwen n ingazen ilan azal meqren deg tedfersengamt, Tusna ayi teɣɣar deg unagi (anadi) deg wesnirem n ugama n tilit arangan deg tlufa tidfersengamin id yellan seg tsugnin d irman d ilugan usnanen. Am tenga, Tafasa, d wakud d uideg d wamek d tilit d illi

Parmenides yella d netta i d amezwar yemmeslayen ɣef igelman isniliyen i tgamant n ufgan tagejdant

AmezruyẒreg