Tibibelt (s tefrensist: La Bible), d adlis imqeddes n Yimasiḥiyen. Adlis-a yella deg-s weḥric umi ɣɣaren Lɛahed Aqbur (d win ay d-iḥekkun amek ay d-yexleq Rebbi amaḍal akked umezruy n Wudayen), akked Lɛahed Amaynut (d win ay d-iḥekkun tameddurt n Ɛisa).

Tibibelt
Gutenberg Bible, Lenox Copy, New York Public Library, 2009. Pic 01.jpg
Origin
Original name The Holy Bible, Santa Biblia, Biblia, Bíblia Sagrada, Света Библија d Bibbia
Characteristics
Genre texte sacré (fr) Suqel
Language hébreu biblique (fr) Suqel, araméen (fr) Suqel d grec ancien (fr) Suqel
Fiction
Narrative location Agmuḍ alemmas