Tusniwin tigmawin d tusniwin yeɣɣaren neɣ yeqqaren idisan tisengamatin tigamatin tiyufatin i yakk tumanin yettilin deg tegnit d tallunt