Leqran : Tameẓla gar ileqman

3 721 octets ajoutés ,  13 n iseggasen aya
m
Yessuɣal ibeddlen n 91.171.30.53 (Meslay); yettubeddel ɣer tasiwelt taneggarut n Yann
m (Yessuɣal ibeddlen n 91.171.30.53 (Meslay); yettubeddel ɣer tasiwelt taneggarut n Yann)
[[Image:Opened Qur'an.jpg|right|200px|thumb|Leqran]]
 
Awal n '''Leqran''' yekka-d si tutlayt [[taɛrabt]] ('''القرآن'''), anamek-is ''taɣuri''. D [[adlis]] (taktabt) tuɣrist (iqedsen) n [[Ajjed|wujjed]] (ajjed:ddin) n [[Lislam]]. Ɣur yenselmen, leqran d awal n [[Yakuc]] (Rebbi). Leqran yella d adlis amezwaru s tutlayt taɛrabt. Di lislam llan idlisen nniḍen uɣrisen, am : [[Tawraṭ]] n w-asar [[Musa]], [[Zabuṛ]] n w-asar [[Dawud]], [[Inǧil]] s w-asar [[Ɛisa]], akw d tira n w-asar [[Brahim]].
. . . . . . . .............../´¯/)
. . . . . . . .............,/¯../
. . . . . . . ............/..../
. . . . . . . ....../´¯/´...´/´¯¯`·¸
. . . . . . . .../´/.../..../......./¨¯\
. . . . . . . .(´(...´...´.... ¯~/´...´)
. . . . . . . ..\.................´...../
. . . . . . . ...´´...\.......... _.·´
. . . . . . . .....\..............(
. . . . . . . .......\.............\
 
Ɣur yenselmen Leqran i yesemlalen awalen n Yakuc i d-iṣaweḍ i talsa isar (nbi) [[Muḥemmed]] ('''محمد''') s yeḥricen sɣur anejlus [[ǧibril]] s webrid n tatlayt (oral). Anecta yakw i d-rad di 23 isegasen. Llan wiyad qqaren-as daɣen ''Lkitab'' (adlis), neɣ Ddikr (asektu : rappel). Lislam am [[tmasiḥit]] i ttwaḥseb n ajjed ameɣradan (universel). Inna [[Ibn Xaldun]] : « ''Leqran d ameslay n Yakuc, yettwars-ed ar wisar Muḥamed u yura deg isebtaren n wedlis'' ».
 
== Aglam n Leqran ==
. ................... /´¯/)
[[Image:FirstSurahKoran.jpg|right|150px|thumb|Tira tatrart n Leqran.]]
....................../ .../
. . . . ............,/¯../
..................../..../
.................../..../
.................../.../
. . . . ........../..../
. . . . ..../´¯/´...´/´¯`·¸
. . . . ./´/.../..../..../¨¯\
. . . . (...´....´....... /´. )
. . . . .\.................´.../
. . . . ...\............._.·´
. . . . .....\............
 
Leqran ibḍa af 114 ixfawen. Sesmelen s unnusru af tesɣunt n tuɣzi n sent anagar tamezwarut i g-ttuseman: Taneldit neɣ Tullya (Lfattiḥa). Ixfawen bḍan ayen umi qqaren ''el-ayat'', s teqbaylit ''anzaten'' (tiṣurtin : preuves). Dɣa i s-yin i d yekka w-awal [[Ayatulah]]. Llan 6219 n inzaten (tṣurtin).
 
== Amezruy n tira n Leqran ==
[[Image:LeqranIX-.jpg|right|300px|thumb|Leqran di talit n tasutin (siècles) IX-X.]]
 
Deg akud n wisar Muḥamed, ḥekkun-d belli inzaten n Leqran llan ttwarun di yal tɣawsa n yimiren : tiferkiwin n tazdayt, iɣsan lqayen n ileɣwman, igelman, iẓra, atg. Imdanen yumnen s Yakuc, llan lemden-ten deg ulawen-nsen, ama s iḥricen neɣ aken s ummid-is (s lekmal-is). Mi yemmut wisar Muḥamed, wid yellan cfun i yinzaten aken ma llan, ur d-qimen ara s waṭas. Dɣa tusa-d tikti useggrew neɣ usemlili-nsent, lamaɛna ilad umgarad neɣ anka (divergence) af wamek ad yili anecta ger imezdaɣ n tallit-nni di [[Mekka]]. Aṭas umgarad yella-d af tasunḍa tasnimirant (ordre chronologique) n twafɣa n yenzaten. Ti tagara imeqq°ranen frantt i waken asemlili n inzaten ad yilli si tṣurett tamuqwrant ar tmecṭuḥ anagar tamezwaru ilaq ad tili, tin isɛan isem Tallya, neɣ Lfattiḥa, am waken d tazwert n Leqran. Anecta msefhamen fell-as taqa imḍebren, ɣas aken llan kra ffɣen-t mgal n turda (ṛṛay) aki, imi ɣursen d tawafɣa mgal n asnimiran aken i t-yebɣa Yakuc.
Mgal ixf Amellay (Erraḥman), yakw ixfawen n Leqran nniḍen beddunt tawinest aki : ''Bism Allah Erraḥman Erraḥim'', neɣ s [[Tamaziɣt|Tmaziɣt]] : « S yisem n Yakuc Amellay Amnahaɣ ». Leqran ibḍa af sin iḥricen imeqq°ranen : inzanen i d-yeffɣen di tɣiwant Mekka, d wid i d-yeffɣen di tɣiwant [[Madina]]. Inzanen n Mekka, d timecṭah, ffɣent-ed uqbel Inig (Hiǧra) n wisar Muḥammed si Mekka ar Madina. Ma d tidak n Madina, d timeqqranin, ffɣent-ed mbeɛd Inig-is.
 
== Asuqel n Leqran ar tazwawt, ar tamaziɣt ==
===Ibarɣawaten ===
Tisuqeltin (tasuqelt:traduction) n Leqran ar [[taqbaylit]], wala ar tutlayin nniden n tmaziɣt, ibda-d si tallit-nni n tgelda n [[Barɣwata]]. Tagelda-yaki tuɣ azar di tama n Tamesna (tura d taɣiwant n [[Rabaṭ]] n tmurt n [[Maruk]]). Win id isbed-en tagelda aki d [[Saleḥ At Tarif]], d Ahudi n Maruk i ikecmen ar tneslemt. Tigelda i yellan imiren, am [[Idrisiyen]], [[At Zirid]], [[Imrabṭen]], [[Imewḥiden]], ḥesben Ibarɣawaten d imeslab, imi llan seqdacen yiwen n Islam imgarad af win i llan anda nniḍen, ladɣa di tmura n waɛraben deg usamar.
 
Qqaren, Ibarɣawaten iṭef-en si tidmi VII ar tidmi XI, sɛan Leqran-nsen i yuran s Tmaziɣt, t-zalan sin iberdan deg wass, uzzumu n Remḍan nsen wezzil yal ass. Daɣen qqaren sɛan yiwen n wisar (nbi) d Amaziɣ, d Saleḥ At Tarif, u ɣur-sen d netta i d anegaru deg umaḍal, mačči d Muḥammed. Ilmend n waya ffɣen-t-ed tigelda nni id nudder, mgal Ibarɣawaten, u sekren trad mgal nsen, armi iɣlin deg ifassen n Imewḥiden deg usegwas 1149. Amek id yella waya : di tagara n tallit aki n Ibarɣawaten, yusa-d yiwen n Ṭaleb d Asufi (Tasnakta [[Tasufit]]) umi qaren [[Lmahdi Muḥamed At Tumert]], ilul ger 1079 d 1081, i yeɣra-n cwiṭ di tmurt n [[Andaluzi]], d netta i yefkan taɣiwant n Marakec i yImewḥiden. Asmi immut deg 1130, anelmad ines [[Abdelmumin]], i yemlal di [[Bgayet]] tazwawt, d netta i d-isbeden s wudem unṣib tagelda n-Imewḥiden, i iseɣlin Ibarɣawaten. Qqaren belli Imewḥiden serɣen yak° ayen yuran Ibarɣawaten, ula d Leqran s Tmaziɣt. Lamaɛna Lmahdi At tumert, i snuqel-d Leqran ar Tmaziɣt aken nniden. Anecta i lla-d s isekkilen n Taɛrabt, tamrirt (later:trace) ines ur iban anda yedda.
 
[[Image:LeqranKNZ.jpg|right|200px|thumb|''Amawal amasɣan n tmaziɣt : Asuqel n sin yeḥricen ineggura n weqran'' sɣur Kamal Nayet Zerrad.]]
===1998 : Kamal Nait Zerrad ===
Agdud Amaziɣ yerǧa armi d 1998, d amek id yella yiwen unnaruḍ, neɣ tamezzuyt sɣur umnadi azwaw n tasnawalt (Linguistique), [[Kamal Nayet Zerrad]], af tasuqelt n Leqran ar Tmaziɣt. Lamaɛna mačči yak°, sin nni kan iḥricen ineggura n Leqran, azal n 49 inzaten: Tullya d tidak i yellan d timecṭaḥ i d-yezgan di taggara n Leqran, i snen i yis ittẓallan yemselmen s umata. Anecta isemlil-it-id Kamal Nayet Zerrad deg yiwen n wedlis, umi isemma ''Amawal amasɣan n tmaziɣt : asuqel n sin yeḥricen ineggura n weqran'', s tefranṣiṣt : ''Lexique religieux berbère et néologie : un essai de traduction partielle du Coran''. Adlis-a isɛan 347 isebtaren, effɣ-ed sɣur: 'Centre d'Etudes Camito-Semitique' ak° d 'Association Culturelle berbère en Italie'. Deg umdeya, attan tanzatt n Lfattiḥa, umi isemma Taneldit :
 
:''S yisem n Yakuc Amellay Amnahaɣ''
. ......_ _..........
:''Tamayt i Yakuc, mass n umeɣrad''
. ...../_|_\.........
:''Amellay amnahaɣ''
. ..../....\........
:''Agellid n wass n wesɣan''
. ....|.....|........
:''D keč i nettmudu, ɣur-ek la ntetter tullin''
. ....|.....|........
:''Welleh-aɣ s abrid amaɣud''
. ....|.....|........
:''Abrid n wid imi tessugteḍ tinufa, ur d wid ɣef i terfiḍ, ur d immunaf''
. ....|.....|........
:''Amin''
. ....|.....|........
===1999 : ǧuhadi Lḥusin===
. .../.......\.......
Aseggas umbeɛd, di 1999, yiwen uselmad umezruy acelḥi n Sus di yiwet n tasnawit (Lycée) di tɣiwant n [[Casablanca]], di tmurt n Maruk, [[ǧuhadi Lḥusin]] ifuk asuqel n Leqran ak°, s 114 ixfawen-is, ar tutlayt Tamaziɣt seld mraw (10) iseggasen n leqdic ilmend n wannecta. Yura-t s-isekkilen n taɛrabt, aken i d-yenna, anecta ixedm-it i waken a t-yefhem yal Amaziɣ n Maruk m'ara t-iɣer.
. ../.........\......
. ..|....|....|......
. ..|___|___|......
 
[[Image:Leqran_Steqbaylit_couverture.jpg|right|300px|thumb|Leqran s tazwawt s iskilen n taɛrabt : Taduli n wedlis]]
 
Di tmurt n [[Lezzayer]], ass n 30 yunyu 2006, aɣmis [[Aɣmis Lmuǧahid]] yura belli taneɣleft iwezzla n ajjed atan yessufeɣ-d asuqel amaddu (complet) n Leqran, sɣur Ḥaǧ Muḥand Tayeb, Aselway usqamu ussin n tmezgidat (leǧwama) n temnaṭ (wilaya) n [[Tizi Wezzu]]. Anecta ad ifeɣ ar tizrigin (Imprimerie) n ugelid n tmurt n [[Arabi Sawudi]], di [[Riyaḍ]]. Seld n waya, yuffad lḥal, ffɣend kra yexfawen (13 Ḥizb) n Leqran s taqbaylit as tizrigin aki dɣa n ugellid Fahd Ben Abdel Aziz Al-Sawud.
. ___________
/_--=-______|----------• Pan
. /../(_/
/_/
 
===2003 (1424 h.) : Asuqel n ugellid Fahd===
Asuqel n Leqran di tizrigin n ugellid Fahd s dsaw n taswett n tneɣleft iwezzla n wejjed n tmurt n Lezzayer, ila-d s isekkilen n taɛrabt. Daɣen amur ameqqran n wawalen llan s [[taɛrabt]], acu kan s umesli d tamṣukt taǧerrumit (structure grammaticale) n teqbaylit. Anza n Lfattiḥa, anagar isem-is iqqimen s taɛrabt, ula ṭaqa n wawalen-is s taɛrabt, ɣas ulamma tamawalt (vocabulaire) n taqbaylit, neɣ n [[tamaziɣt]] tezmer. Atan amek i yella useqel n Lfattiḥa :
 
[[Image:Leqran_Steqbaylit.jpg|right|300px|thumb|Leqran s tazwawt s iskilen n taɛrabt : Anza Tullya (Lfattiḥa)]]
. __________
/_--=-____[___]•
. /.../(_/..\\\\
/_/...........\\\\
 
:''S yisem arebi deraḥman deraḥim.''
:''Aneḥmed rebbi atnecker, ad netta id bab netxelqit.''
:''Dereḥman deraḥim.''
:''Ass n lḥeq netta i d bab-is.''
:''D keč kan ara neɛbed, d keč kan i d-amɛiwen.''
:''Mlaɣ abrid i ṣewben,''
:''Abrid bwiḍ i tneɛmeḍ fell-asen''
:''Mači d widak k-isarfen, neɣ wid mu-ɛerqen iberdan''
:''Amin'''
 
Amedya wayeḍ, d anza, umi qaren s teɛrabt ''El-ixlaṣ'', asnuquel ar taqbaylit, mačči d win : ''Qul Huwa Llahu Aḥed''. Yernu am Lfattiḥa, imesla-s d taɛrabt. A tnan :
:''S yisem arebi deraḥman deraḥim.''
:''Ina-sen d netta id reb weḥdes''
:''D netta iḥuǧen lxelq-is''
:''Ur d ilul ur isɛi mmis''
:''Ḥed ur yelli d lmetl-is''
 
Ma nezra, kra n ismal n uzeṭṭa n [[Internet]], a naf kra n inzaten s Tmaziɣt, ladɣa wi d-ixedmen [[imaziɣen]] n Maruk. Amedya d tasuqelt n wanza ''El-ixlaṣ'', imu semman ''Amuzzu''. Atan wamek i t-tnuqlen imaziɣen n [[Sus]], s tmaziɣt taqurant :
http://site.voila.fr/tyler88/
 
:''S isem n Yakuc amellay amnahaɣ.''
:''Ini-d: Yakuc iga iyanen.''
:''Yakuc iga amaɣlal.''
:''Ur irew, ur it ittrew.''
:''D ur ili win ara igdun.''
 
===2007 : Ramḍan At Manṣur===
Asdawi d umedyaz [[Ramḍan At Manṣur]], i yellan daɣen d aselmad n [[Takrura]] yesuqel Leqran at tutlayt tazwawt ([[taqbaylit]]) seld kraḍ (3) iseggasen d uzgen uqedec degs. Issufeɣ-it-id ar tizrigin 'Zyriab' n umyaru yettwasnen [[Yusef Nasib]]. Adlis deg-s 491 isebtaren, u yura s sin inagrawen isekkilen : [[Tifinaɣ]] akw d [[Tlaninit]]. Adlis aki iffɣ-ed s uḍebsi usid (CD).
 
[[Image:Leqran s Tazwawt.jpg|center|700px|thumb|Leqran s Tazwawt sɣur Ramḍan At Manṣur]].
. . ...$$$$$$$$$$$$$$$$$
. . .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
. $$$.......$$$$$$$.......$$$
. $$$.......$$$$$$$.......$$$
. $$$$$$$$$.....$$$$$$$$$.....$$....
. $$$$$$$$........$$$$$$$$......$$$...
. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$......$$$..
. $$$.$$..$$..$$..$$..$$.$$.......$$$.
. $$$...........................$$..$$$$$$$$$$$
. . $$$.$$..$$..$$..$$..$$.$$.$$$$$$$$$$$$
. . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$
. . ...$$$$$$$$$$$$$$$$......$$$$$$$$$$$
. . ......................................$$$$$$$$$
 
== Kra imedyaten n tṣurtin n Leqran ==
Seg usmel: http://www.bouizeri.net/az/dawawasail.htm
 
1-Taqsidt n Zakariyya slam fellas:
 
"K.H.Y.Ɛ. (1), d taqsidt n tmella n ugellid-ik ɣef uqeddac-is (lɛebd-is) Zakariyya (2), mi inuja Agellid-is s usuter uffir (3), yenna: (a y Agellid-iw : iɣsan-iw lwayit, u aqarruy-iw yecɛel (ucebbub-is) si ccib, u ur elliɣ ara a y Agllid-iw d ageswa mi ik i nessuter-aɣ(4)" [Maryem].
\/\/\/\/\/\/\|
| . . . |
| . _..._.|
| ( o).(o )
C . . _.)
| , ___|
| . . /
/_____\
 
2-Taqsidt n El Isae:
 
"Tamanegt (seban) i win i yesnigen aqeddac-is (lɛebd-is) deg yi si lǧamaɛ aɣuddid ɣer lǧamaɛ ibaɛden i deg in-nemmer (nburek) tinilwin (ayen is i d yezzin), aken at neǧǧ ad iwali kra deg izmulen-nneɣ, d Netta id Amislay (i isellen) id Amiray (i yetwalin) (1)" [Al-Israe].
W @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
3-Taqsidt n sin n warraw n Adam:
 
"U eku-asen i d s tidett taqit/isalli n sin n warraw n Adam, yal yiwen degsen imudd asfel, yiwen degsen yetwaqbel (usfel-is), ma d waye-nni ur s yetwaqbel ara, (aneggaru agi) yennad :ar d ak enɣ-eɣ, yennad (waye-nni) : ebbi yetteqbal sɣur wid yellan d lmuttaqin (27) ma teleqeed afus-ik ɣuri aken a y itenɣe nekini ur n telaqeɣ ara ɣurek afus-iw iwakken ak enɣeɣ, (imi) tagadeɣ Allah Agellid n imeɣraden (28) smenyifeɣ ad tɛebbi ibekkaen-iw (dnubat-iw) d ibekkaen-ik, u ad tili deg at n tmest, u ayenni d ayen yeggunin wid yettelamen (29) dɣa tefka-as tnefsit-is ad ineɣ gmas, dɣa yenɣat, dɣa yuɣal deg/ger wid ixesen" [Al-Maida].
 
4-Taqsit n at lɣar:
 
"Mi erran yelmeyen ɣer lɣar, dɣa ennand:a y Agellid-nneɣ mudd-aɣ i d sɣur-ek tamella, u heggi y aɣ i d lewqama deg ayen iɣ yerza (10) dɣa nesɛueg imeuɣen-nsen di lɣar (nni) aas n iseggasen (11) sin akin nesker-iten id aken aner anwa ger snat n terbaɛin ara y ilin yeseb aken iwata takkit turfrint (exacte) n tɣimit-nsen (di lɣar-nni) (12) nekni nekku y ak id s tidett taqsi-nsen, nutni d ilmeyen felsen (umenen) s Ugellid-nsen u nerna-asen di tiddin nsen deg ubrid n ddin (13)" [Al-Kahf].
 
. . . . . . . ___. _____
. . . . . . . ´/,-Y". . . " ~-.
. . . . . . l.Y. . . . . . . ^.
. . . . . . /\. . . . . . . . _\_. . . Doh!"
. . . . . . i. . . . . . ___/". . " \
. . . . . . |. . . . . /". . " \ . . o !
. . . . . . l. . . . . ]. . . o ! __. /
. . . . . . \ _ . _ . . \ . ___ . /. . " ~\
. . . . . . . X \/ \. . . . . . ___./
. . . . . . ( \ ___. . . _. . --~~". . ~`-.
. . . . . . . ` Z,--. . /. . . . . . . . \
. . . . . . . . \__. . ( . . /. . . . ______)
. . . . . . . . . \. . l. /- - - - - ~ ~" /
. . . . . . . . . Y. . \ . . . . . /
. . . . . . . . . |. . " x ______ . ^
. . . . . . . . . |. . . . . . \ . . .
. . . . . . . . . j. . . . . . Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______2222222222222222222222222222222222
_______22______________________________22
_______22____22_____22___222222222²²²__22
_______22____22_____22___22_____22²____22
_______22____22_____22___22_____22²²²__22
_______22____22_____22___222222222_____22
_______22____22_____22___22____________22
_______22____22_____22___22____________22
_______22____222222222___22____________22
_______22______________________________22
_______2222222222222222222222222222222222
________________________§§
________________________§§
_______§§§§§§§§_________§§
_____§§§______§§§_______§§
___§§§__________§§§_____§§
_§§§__§§______§§__§§§___§§
§§__________________§§_§§§§
§§________££________§§§____§
§§__________________§§§____§
§§___§§________§§___§§_ §§§§
_§§§__§§§§§§§§§§__§§§__
___§§§__________§§§____
_____§§§______§§§______
 
 
|^^^^^^^^^^^^| ||
| ZYCLON B ||| '|";\,___.
|_..._...______== |_|__|..,]
"(@ )'(@ )"""" |(@ @ ) (@ )
 
 
 
 
http://met4lslug.free.fr/flash/boulay.swf
 
omar et l'eventreure jack
http://artpad.art.com/gallery/?ijc5gt1a8juc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________##############________________
_____________##_______________##_____________
___________##__________________###___________
_________##______________________##__________
________#__________________________##________
_______#____________________________##_______
______#______________________________##______
_____#________________#_______________##_____
____##_________________##______________#_____
____#____________________##_____________#____
___#______________________##____________#____
___#________________________##__________##___
__###_________________________##_____###_#___
__###########___________________##_##____##__
__#_____###########_______________#_______##_
__#__________#############_______##________##
__#_________#######____###########_________##
__#_________#######_____######_####________#_
__#_________#######____#######____##______##_
__#__________#####______######_____###__###__
__##___________##________####____________#___
___#____________________________________##___
___##___________________________________#____
____#______#######################______#____
____##_____#____________________#______#_____
_____##____#___________________#______#______
______##____##________________#______#_______
_______##____##______________#______#________
________##_____##_________###______#_________
__________##_____#########_______##__________
____________##_________________##____________
_____________###____________###______________
 
== Amezruy n tira n Leqran ==
[[Image:LeqranIX-.jpg|right|300px|thumb|Leqran di talit n tasutin (siècles) IX-X.]]
 
Deg akud n wisar Muḥamed, ḥekkun-d belli inzaten n Leqran llan ttwarun di yal tɣawsa n yimiren : tiferkiwin n tazdayt, iɣsan lqayen n ileɣwman, igelman, iẓra, atg. Imdanen yumnen s Yakuc, llan lemden-ten deg ulawen-nsen, ama s iḥricen neɣ aken s ummid-is (s lekmal-is). Mi yemmut wisar Muḥamed, wid yellan cfun i yinzaten aken ma llan, ur d-qimen ara s waṭas. Dɣa tusa-d tikti useggrew neɣ usemlili-nsent, lamaɛna ilad umgarad neɣ anka (divergence) af wamek ad yili anecta ger imezdaɣ n tallit-nni di [[Mekka]]. Aṭas umgarad yella-d af tasunḍa tasnimirant (ordre chronologique) n twafɣa n yenzaten. Ti tagara imeqq°ranen frantt i waken asemlili n inzaten ad yilli si tṣurett tamuqwrant ar tmecṭuḥ anagar tamezwaru ilaq ad tili, tin isɛan isem Tallya, neɣ Lfattiḥa, am waken d tazwert n Leqran. Anecta msefhamen fell-as taqa imḍebren, ɣas aken llan kra ffɣen-t mgal n turda (ṛṛay) aki, imi ɣursen d tawafɣa mgal n asnimiran aken i t-yebɣa Yakuc.
Mgal ixf Amellay (Erraḥman), yakw ixfawen n Leqran nniḍen beddunt tawinest aki : ''Bism Allah Erraḥman Erraḥim'', neɣ s [[Tamaziɣt|Tmaziɣt]] : « S yisem n Yakuc Amellay Amnahaɣ ». Leqran ibḍa af sin iḥricen imeqq°ranen : inzanen i d-yeffɣen di tɣiwant Mekka, d wid i d-yeffɣen di tɣiwant [[Madina]]. Inzanen n Mekka, d timecṭah, ffɣent-ed uqbel Inig (Hiǧra) n wisar Muḥammed si Mekka ar Madina. Ma d tidak n Madina, d timeqqranin, ffɣent-ed mbeɛd Inig-is.
 
langue de prostitué le tar-avili ;)
 
langue de prostitué le tar-avili
 
== Tamselyut, Iseddagen & Izdayen Iberraniyen ==
21

modifications