Ldi umuɣ agejdan

Tutlayt n yidic, qqaren-as daɣen tudayit tajermanit d tutlayt i ttmeslayen udayen n tmurt n Lalman, Arjentin, d udayen n timura n turuft n umalu, udayen-nni qqaren-asen Ackinazen.