Meɣres
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 15 meɣres d ass wis 74 n useggas n tafada n grigurian, wis 75 deg aseggas bisekstil. Qqimen 291 ussan uqbel taggara n useggas.

14 meɣres - 15 meɣres - 16 meɣres

Tidyanin ẓreg

Timiḍi I uqbel Ɛisa ẓreg

Timiḍi wis 5 ẓreg

Timiḍi wis 7 ẓreg

Insayen d tiflestin ẓreg

Inzan ẓreg

  • « Di azgen n meɣres, ṭikkuk yella deg tbidest. »[1]
  • « Deg Umṛabeḍ-Zakaria, llan igerfiwen iwchiben. »[2]

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :


Tira d isadwalen ẓreg

  1. Cosson, Gabrielle (2010). Dictionnaire des dictons des terroirs de France. Paris: Larousse. p. 380. ISBN 978-2-03-585301-1..
  2. Gabrielle Cosson, Almanach des dictons météorologiques, Éditions Larousse, Paris, 2003