Meɣres
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 5 meɣres d ass wis 64 n useggas (wis 65 deg iseggasen bisekstil). Llan 301 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

Tilaliyin Ẓreg

Timiḍi wis 21 Ẓreg

Imagraden iqqenen Ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :