Ɣuct
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 16 ɣuct d ass wis 228 n useggas (wis 229 deg iseggasen bisekstil). Llan 137 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

15 ɣuct - 16 ɣuct - 17 ɣuct

TilaliyinẒreg

Timiḍi wis 20Ẓreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :