Ɣuct
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 9 ɣuct d ass wis221 n useggas (wis222 deg iseggasen bisekstil). Llan 144 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

Ayen yeḍran ẓreg

Wid ilulen ẓreg

timiḍi wis 20 ẓreg


Wid yemmuten ẓreg

timiḍi wis 21 ẓreg