Addad n tenga d aglam asengam d ukruran yesdewalen ar talɣa n yissaɣen gar icubaren-is d ibelkimen-is. Deg ugama llan 3 n waddaden i tenga: