Amtiweg uffiɣ d yal amtiweg yellan s azɣar (beṛṛa) n usud anafuk maca yettili deg ugaraw n yitri n iden, Akken tezmer ad tgi inagrawen imtiwganen am win n tfukt, Seg 1991 ar 13 di Meɣres ttwasnirmen azal n 760 n imtiwgen llan yakk s azɣar n usud anafuk

Tugna tassugnant i wemtiweg yellan s azɣar n usud anafuk

TilmasẒreg