Letnayen

ass seg wussan n yimalas
(Yettusmimeḍ seg Arim)

Arim (letnayen), s tefransist (lundi), d ass wissin deg yimalas (semana), s deffir-is yettas-d Acer (lḥed), zdat-is yettili waram (ttlata).

Deg wesɣan ẓreg