Ayyur agaman d tafekka tagnnawt iy tezzin ɣef umtiweg neɣ ɣef uzunyur, Deg wusud anafuk llan wazal n 336 n wayyuren deg-sen 173 tezzin ɣef 8 imtiwgen imeqranen d 7 tezzin ɣef imtiwgen igezlanen

Ayyuren yellan deg wusud anafuk

Ayyur n tegnitẒreg

Ayyuren n imzuyeɣẒreg

Ayyuren n JupiterẒreg

Ayyuren n UranusẒreg