Concepción d tamdint deg wanẓul n Cili. Concepción tesɛa azal n 216.061 n imezdaɣ (leḥṣab n 2002) s tajumma n 221,6 km².

Iseddagen & Izdayen IberraniyenẒreg