Sed , d ass n imalas i iṭṭafaren sem , zdat-is yettas-d acer . Deg unsay, d ass wis ṣa (7) n imalas, maca yella d ass wis sḍis (6) n imalas deg kra tmura.