Sed (ssebt), d ass n imalas i iṭṭafaren sem (lǧemεa), zdat-is yettas-d acer (lḥedd). Deg unsay, d ass wis ṣa (7) n imalas, maca yella d ass wis sḍis (6) n imalas deg kra tmura.