Sem

ass seg wussan n yimalas

Sem, d ass n imalas i ḍfaren Amhad dɣa i zwiren Sed. Deg ansay, d ass wis-sḍis n imalas, lameɛna yella am ass wis-semmus n imalas deg kra timura.