Tadanict (isem aneṣli : Dansk) d yiwet tutlayt tagermanikt i meslayen di tmura n Danmark, ugafa n Lalman ed wenẓul n Sswid ed tegzirt n Grönland. Meslayen-tt azal n 5.200.000 n yemdanen deg Danmark (5.100.000), Lalman (50.000) ed Sswid. D tutlayt tunṣibt n tgelda n Danmark ed tama ugafa n Lalman (deg uland n Schleswig-Holstein)ed Grönland aked Tinwit.

AmzeruyẒreg

Amezruy n tutlayt adanict tebda deg sin n wakuden: tin n tadanict taqburt (seg lqern wis 13 ar lqern wis 16) d win n tadanict tatrart (si lqern 16 ar ass-a). Tutlayt-agi tebda tettwari di lqern wis 13. Talmanit tebda tettaɣ deg-s seg uwettay alemmas.

Ak tikli n umezruy, Danmark texṣar aṭas n wakal-nnes. Skanen, i tella deg tama wenẓulan n Sswid, tella si lebda d tadanict, maca di 1658, tekkes-tt Sswid. Aḥewwes-a izzuɣar ar uḥewwes aseklan d ilsawan imɣaren, alemma tura, tadanict tadigant, ur ɣur-es iqqim usqari ula d umsawaḍ ak iles asmagnu n Danmark. Tettwḥsab d yiwet tantala niḍen seg wawalen n Sswid. Ula d tutlayin ammen it-teḥṣaben. Ɣur-es iteqqnen arwas gar tadanict d taswidit. Imezdaɣ n temnaṭ-nni ur ɣar-sen iqqim laṣel adanic.

Tadanict tella deg-es kraḍ (3) n tantalwin : tutrimt, talemmast d tunegmuṭ (anda iccden tilisa aked Sswid). Maca ass-a, tantalawin-a ttmettan, teqqim kan yiwet.