Deg tesnudert, tawacult d tamsartut issegrewen tiwsitin id yekksanayen tireswin (imcabiyen) timeqranin gar-asent. Tawacult tga d aswir wis smus (wis 5) deg usismel n Linné


Ifukkuyen ilatinen id yemmalen idrasenẒreg

Ɣef wayen yezzin ɣef ifukkuyen ilatinen id yemmalen idrasen, udmawen n twaculit ttfakkan s udfir -aceae- (s āceae, i wesget unti set Tlatint -āceus « tirewsi ») ɣer yimɣan, adalen d iberčečča yakk d idae ɣer iɣersiwen

Idrasen imessartiyen n idenẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg