Ldi umuɣ agejdan
Tagertilt n Tazunegzirt Taɛrabt seg ugensa

Tazunegzirt taɛrabt (S teɛrabt: شبه الجزيرة العربية) d tama tasnamurt id yezgan deg wenẓul-utrim n umenẓaw Asya, Yesnelsa-tt-id seg utaram (umalu) Yilel Azeggaɣ (ay tt-yebḍan ɣef Tefriqt), seg wenẓul Agaraw Ahendi, seg usamar Ilel aɛrab ed Ubagu Afarsi. Tajumma-ynes 2.730.000 km2 (yikilumitren imkuẓen).

ImezdaɣẒreg

Zedɣen-tt 77.983.936 n yimezdaɣen.

Timura n Tzunegzirt TaɛrabtẒreg