Ctember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 19 ctember d ass wis 262 n useggas (wis 263 deg iseggasen bisekstil). Llan 103 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

Wid ilulen Ẓreg

timiḍi wis 20 Ẓreg

Timakkasin (wid yemmuten) Ẓreg