Ctember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 21 ctember d ass wis264 n useggas (wis265 deg iseggasen bisekstil).

Ayen yeḍran ẓreg

Wid ilulen ẓreg

timiḍi wis 20 ẓreg


Wid yemmuten ẓreg