Ctember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 ctember d ass wis 244 n useggas (wis 245 deg yiseggasen ineggzen) deg leḥsab tagrigurit. 121 n wussan qqimen-d armi d taggara n useggas.

Ayen yeḍranẒreg

  • Ass amezwaru di ctember 2008 ymagred ass amenzu g'uggur n remṭan 1429 ɣur yal timura ḥaca inselmen n tammurt n Libya ẓẓumen ass n 31 ɣuct