Ldi umuɣ agejdan

Izerzer (asget: izerzren), d aɣersiw asuṭṭaḍ seg tfesna n yimegḍaden (artiodactyles). Izerzren sɛan tifenziwin deg yiḍarren-nsen (am tɣeḍḍen ed wakraren) yerna ttarran ifeẓ. Sɛan daɣen acciwen igan am yifurka n yisekla (ttjuṛ), d iquranen, sseɣlayen-ten yerna ttɛawaden meɣɣin-asen-d yal aseggas. Izerzren ddren deg tẓegwa, deg waṭas n tmiwa n ugafa (nord) n umaḍal.