Yennayer
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 21 yennayer d ass wis 21 n useggas. Llan 344 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 345 deg iseggasen bisekstil.

20 yennayer - 21 yennayer - 22 yennayer

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :