Yennayer
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 7 yennayer d ass wis 7 n useggas. Llan 358 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 359 deg iseggasen bisekstil.

6 yennayer - 7 yennayer - 8 yennayer

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :