Ldi umuɣ agejdan
Yennayer
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 27 yennayer d ass wis27 n useggas. Llan 338 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis339 deg iseggasen bisekstil.

26 yennayer - 27 yennayer - 28 yennayer

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental