Yennayer
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 26 yennayer d ass wis 26 n useggas. Llan 339 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 340 deg iseggasen bisekstil.

25 yennayer - 26 yennayer - 27 yennayer

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :