Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 13 tuber d ass wis 286 n useggas (wis 287 deg iseggasen bisekstil). Llan 79 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

12 tuber - 13 tuber - 14 tuber

TidyaninẒreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :