Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 15 tuber d ass wis288 n useggas (wis 289 deg iseggasen bisekstil). Llan 77 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

14 tuber - 15 tuber - 16 tuber

TidyaninẒreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :