Ldi umuɣ agejdan
Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 8 tuber d ass wis281 n useggas (wis282 deg iseggasen bisekstil). Llan 84 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

7 tuber - 8 tuber - 9 tuber

Agbur


TidyaninẒreg

Insayen d tiflestinẒreg

InzanẒreg

Tira d isadwalenẒreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :