Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 14 tuber d ass wis 287 n useggas (wis 288 deg iseggasen bisekstil). Llan 78 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

13 tuber - 14 tuber - 15 tuber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :