Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 18 tuber d ass wis 291 n useggas (wis 292 deg iseggasen bisekstil). Llan 74 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

17 tuber - 18 tuber - 19 tuber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :