Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 19 tuber d ass wis 292 n useggas (wis 293 deg iseggasen bisekstil). Llan 73 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

18 tuber - 19 tuber - 20 tuber

Tidyanin ẓreg

Timiḍi wis 21 ẓreg

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :